Międzynarodowa konferencja:

„Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”

W dniu 7 czerwca 2018 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”. Organizatorem konferencji jest Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji przy Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach. Konferencja będzie stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów o charakterze dwunarodowościowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów interkulturowych. Konferencja będzie płaszczyzną do dyskusji na temat wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązywanie sporów o charakterze transgranicznym w krajach UE, wynikających zarówno z intensyfikacji kontaktów międzynarodowych, jak i ze wzmożonej migracji obywateli państw członkowskich w ramach postępujących procesów integracji europejskiej.
W szczególności głównymi celami konferencji są:
• Omówienie aktualnej sytuacji prawnej w zakresie rozwiązywania konfliktów
o charakterze transgranicznym w kontekście sporów cywilnych pomiędzy podmiotami
z Polski i Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem sporów rodzinnych i gospodarczych;

• Nakreślenie specyfiki sporów transgranicznych oraz zaprezentowanie mediacji jako metody ich rozwiązywania alternatywnej wobec sądów powszechnych, dającej zwaśnionym stronom możliwość zarówno ich szybszego, jak i mniej kosztownego zakończenia;

• Zwrócenie uwagi na specyficzny charakter sporów dwunarodowościowych oraz analiza wagi aspektów interkulturowych dla skuteczności postępowania mediacyjnego w przypadku sporu o charakterze transgranicznym;

• Stworzenie międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy podmiotami oraz instytucjami zajmującym i się problematyką sporów o charakterze transgranicznym;

• Popularyzacja mediacji jako pozasądowej metody rozwiązywania konfliktów dwunarodowościowych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.
Wnioski wypracowane podczas konferencji mają stanowić podstawę opracowania koncepcji rozwoju transgranicznego ośrodka rozwiązywania sporów dwunarodowościowych
z zastosowaniem mediacji oraz zespołu fachowców posiadających odpowiednie kwalifikacje
i merytoryczne przygotowanie do efektywnego rozwiązywania konfliktów o podłożu interkulturowym.
Konferencja odbędzie się w Collegium Polonicum Słubicach. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Językiem konferencji będzie język polski i niemiecki. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie.

Program ramowy konferencji:

9.00 Rejestracja uczestników
9.30 – 11.00 Początek konferencji
Powitanie
Wykład inauguracyjny
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
12.00 – 13.30 Panel 1: Wprowadzenie – Mediacja w Polsce i w Niemczech
oraz specyfika mediacji dwunarodowościowej
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.00 Panel 2: Mediacja w sprawach gospodarczych
16.15 – 17.45 Panel 3: Mediacja w sprawach rodzinnych
18.00 – 19.00 Wykład otwarty dla mieszkańców regionu
19.30 Zakończenie konferencji

Dalsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod następującym linkiem:
www.conference-mediation.eu/index.php/pl/

 

Projekt współfinansowany przez:

Międzynarodowa konferencja. logo. docx

Europäische Union

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.