Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (PNIB) w Collegium Polonicum w Słubicach –
Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut (DPFI) am Collegium Polonicum in Słubice

Instytut został utworzony wspólnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z dnia 19 października 2012 r.

Skład osobowy tworzą polscy i niemieccy badacze reprezentujący następujące dziedziny i dyscypliny naukowe: nauki humanistyczne, w tym językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i historia; nauki o Ziemi (min. geografia, gospodarka przestrzenna); nauki biologiczne (min. ekologia i hydrobiologia); nauki prawne.

Usytuowanie Instytutu na polsko-niemieckim pograniczu i codzienne jego doświadczanie powoduje, że jednym z istotnych eksplorowanych zagadnień badawczych są szeroko rozumiane granice i zjawiska zachodzące na polsko-niemieckim pograniczu, które jest inspiracją do ciągłego poszerzania perspektywy badawczej. Szczegółowe informacje o profilach naukowych pracowników PNIB i dorobku publikacyjnym znajdują się w zakładce nasz zespół i publikacje Instytutu.

Ważnym obszarem działalności jest popularyzowanie wyników prowadzonych badań na organizowanych przez pracowników konferencjach, wykładach i kolokwiach naukowych, na które zapraszani są renomowani badacze z Polski i Niemiec. Interdyscyplinarność będąca specyfiką zespołu PNIB umożliwia synergię teorii z praktyką w wielu dziedzinach nauki: w zależności od reprezentowanej dyscypliny naukowej prowadzone są badania laboratoryjne i terenowe, na spotkania autorskie zapraszani są polscy i niemieccy pisarze.

Dynamizm działania zespołu badaczy PNIB widoczny jest w dotychczasowych osiągnięciach na polu naukowym. Jego przejawem są ponadto podejmowane działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych oraz aktywność sprzyjająca rozwojowi kultury społecznego dialogu. Godne podkreślenia jest zaangażowanie badaczy w upowszechnianie wiedzy z zakresu reprezentowanych dziedzin naukowych wśród społeczności akademickiej i młodzieży szkolnej, w ‘Uniwersytetach Dziecięcych’ oraz w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Pracownicy Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego są członkami krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji i towarzystw naukowych, wchodzą w skład uznanych gremiów.

Od dnia powstania do września 2016 roku Instytut kierowany był przez prof. dra hab. dra h. c. Andrzeja J. Szwarca. Od 1 października 2016 roku funkcję Dyrektora pełni prof. dr hab. Beata Mikołajczyk.

Zapraszamy do obejrzenia materiału informacyjnego o działalności Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego.​