Termin wykładu

Wykładowca

Temat

07.06.2018
godz.14.00

dr Ksymena Filipowicz-Tokarska (UAM)
O narracjach polskich pisarek podejmujących wątek zasiedlania pogranicza po 1945 r.

Narrationen polnischer Schriftstellerinnen mit dem Motiv der Umsiedlungen nach 1945

Wykład w języku polskim

10.05.2018
godz.14.00

dr Aleksandra Ibragimow (PNIB), dr Lech Kaczmarek (UAM)
Zastosowanie cyfrowych danych przestrzennych w badaniach interdyscyplinarnych polsko-niemieckiego pogranicza

Verwendung von digitalen räumlichen Daten in interdisziplinären Forschungsprojekten des deutsch-polnischen Grenzgebiets

Wykład w języku polskim

05.04.2018
godz.14.00

prof. UMK dr hab. Leszek Żyliński
Zakłócenia jako realizm. 100 lat Heinricha Bölla z polskiej perspektywy

Einmischung als Realismus. 100 Jahre Heinrich Bölls aus polnischer Sicht

Vortrag in deutscher Sprache

01.03.2018
godz.14.00

prof. UAM dr hab.Daniel Eryk Lach
Transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej

Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in der Europäischen Union

Wykład w języku polskim

01.02.2018
godz.14.00

prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

PNIBi prof. UAM dr hab Tomasz Wicherkiewicz
 

Wykład prof. Mikołajczyk i prof. Wicherkiewicza w dniu 1.02.2018 r. odwołany. Nowy termin wykładu zostanie podany w najbliższym czasie.

Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych językówprezentacja projektu i jego rezultaty

Der Vortrag von Prof. Mikołajczyk und Prof. Wicherkiewicz am 1.02.2018 fällt aus. Ein neuer Termin wird demnächst bekanntgegeben.

Spracherbe Polens – Datenbank für Dokumentation der bedrohten Sprache – das Projekt und seine Ergebnisse

Vortrag in deutscher Sprache

 

04.01.2018
godz.14.00

dr Marta Bąkiewicz
i prof. UAM dr Grzegorz Podruczny
PNIB
 

Vergessener Ort? Schiedlo bei Ratzdorf- Erkundungen aus geschichts- und literaturwissenschftlichen Perspektive

Zapomniane miejsce? Szydłów nad Odrą – rozpoznania z perspektywy historycznej i literaturoznawczej

Prezentacja wyników badań w formule dwujęzycznej
– z tłumaczeniem symultanicznym

 

07.12.2017
godz.14.00

Dr. Kerstin Hinrichsen

EUV

Die Erfindung der Ziemia Lubuska. Konstruktion und Aneignung einer polnischen Region 1945–1975

O wymyślaniu Ziemi Lubuskiej. Konstruowanie i oswajanie regionu w zachodniej Polsce 1945-75

Vortrag in deutscher Sprache

09.11.2017
godz.14.00

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

PNIB

Polski dyskurs postkolonialny i postzależnościowy a Niemcy. Prezentacja wyników badań w ramach grantu NCN

Der polnische Postabhängigkeitsdiskurs und Deutschland. Darstellung der Forschungsergebnisse

Wykład w języku polskim

01.06.2017

prof. dr Gudrun Schulz

Hochschule Vechta

 

Bertolt Brecht – Leben, Werk und Liebe in „schwierigen  Zeiten“ Vortrag in deutscher Sprache

Bertolt Brecht – życie, twórczość i miłość w „trudnych czasach“- wykład w języku niemieckim

 

11.05.2017

dr Inez Okulska

PNIB

 

Internet of Things in Polen und Deutschland – was, wie und wozu? Entwicklungstrends in IoT-Technologie und Design – Vortrag in deutscher Sprache

Internet Rzeczy – kierunki aplikacji i perspektywy rozwoju w Polsce i Niemczech – wykład w języku niemieckim

 

20.04.2017

prof. UAM dr Brigitta Helbig-Mischewski

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

PNIB

 

Migrantenliteratur im Wandel. Junge Prosa mit (nicht nur) polnischen Wurzeln in Deutschland und Europa – Vortrag in deutscher Sprache

Literatura migracyjna w procesie. Młoda proza (nie tylko) polskiego pochodzenia w Niemczech i w Europie – wykład w języku niemieckim

 

02.03.2017

dr Michał Paziewski

Uniwersytet Szczeciński

 

„Odniemczanie” i „repolonizacja” powojennego Szczecina – wykład w języku polskim

Ent-Germanisierung und Re-Polonisierung des Nachkriegs-Stettins – Vortrag in polnischer Sprache

 

02.02.2017

dr Marcin Krzymuski

PNIB

 

Ramy prawne współpracy transgranicznej podmiotów publicznych

Rechtsrahmen für die grenzüberschreitende Kooperation von öffentlichen Einrichtungen

 

12.01.2017

dr Michael Fleischer  

Style życia w komunikacji (porównanie międzykulturowe)

Lifestyle in der Kommunikation im interkulturellen Vergleich

 

08.12.2016

dr Marta Bąkiewicz

PNIB

 

Nad Środkową Odrą. Krajobraz kulturowy polsko-niemieckiego pogranicza

An der Mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum

 

01.12.2016

prof. Małgorzata Mikołajczak   

Obraz Niemca w literaturze lubuskiej – przemiany i funkcje

Das Bild des Deutschen in der Lebuser Literatur – Wandel und Funktionen

 

03.11.2016

dr Magdalena Abraham-Diefenbach  

Pałace i koszary. Kino w podzielonych miastach nad Odrą i Nysą Łużycką, 1945-1989

Paläste und Kasernen. Kino in den geteilten Städten an Oder und Lausitzer Neiße 1945-1989

 

01.06.2016

dr Małgorzata Quinkensten  

Raubkunst jako miejsce pamięci

Raubkunst als Erinnerungsort

 

04.05.2016

prof. Izabela Surynt  

Interakcje. Komunikowanie polsko-niemieckie

Interaktionen der deutsch-polnischen Kommunikation

 

06.04.2016

prof. Krzysztof Ruchniewicz  

„Ateny nad Sprewą” i „kwiat Europy“. Podwójna historia miasta

„Spree-Athen“ und „Blume Europas“. Eine doppelte Stadtgeschichte

 

23.03.2016

prof. Inga Iwasiów  

Stettin – Szczecin na marginesach i w środku miasta

Stettin – Szczecin an der Peripherie und inmitten der Stadt

 

03.02.2016

dr Lothar Quinkenstein  

Kilka refleksji o stosunkach polsko-niemieckich na mapie historii wzajemnych oddziaływań

Überlegungen zu den deutsch-polnischen Beziehungen im Licht der Verflechtungsgeschichte

 

13.01.2016

dr Anna Wylęgała  

Trudne dziedzictwo pamięci o „Obcych”: Niemcy w Polsce, Polacy na Ukrainie

 

02.12.2015

dr Przemysław Chojnowski

PNIB

 

Życie w „pomiędzy”.  Liminalność w twórczości literackiej Piotra (Petera) Lachmanna.

Das Leben im Dazwischen. Die Liminalität im literarischen Oeuvre Peter (Piotr) Lachmanns.

 

04.11.2015

dr Paweł Migdalski  

Bitwa pod Cedynią – „tradycja wynaleziona” a budowanie tożsamości na polsko-niemieckim pograniczu

Schlacht bei Zehden – „erfundene Überlieferung“ und Identitätsbildung im deutsch-polnischen Grenzraum

 

07.10.2015

Prof. Dr. Maren Röger  

Przemoc, intymność i prostytucja w okupowanej Polsce,     1939-1945

Gewalt, Intimität und Prostitution im besetzten Polen,                1939-1945

 

28.05.2015

Agnieszka Meise  

Wenn wir aber Deutsch, Polnisch und Englisch sprechen, dann werden wir uns verständigen  – Sprachwahl und Sprachwechsel in der Interaktion zwischen deutschen und polnischen Schülern“

Jeśli jednak będziemy mówić po niemiecku, polsku i angielsku, to się wtedy zrozumiemy – wybór języka i zmiana używanego języka w interakcji pomiędzy niemieckimi i polskimi uczniami”

 

12.05.2015

Dr. Jan Musekamp

Dr. Marta Bąkiewicz

 

1945 nowym początkiem? Pokolenia w rozmowie”

1945 als Neuanfang? Generationen im Gespräch

 

04.02.2015

dr Kazimierz Pospieszny

PNIB

 

Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnio-europejskiej rezydencji

 

15.01.2015

prof. Aleksandra Chylewska-Tölle

PNIB

 

„Religion im öffentlichen und privaten Raum in deutscher und polnischer Gegenwartsprosa”

 

07.01.2015

dr Alexander Tölle

PNIB

 

„Kommunale Planungspraxis und -kultur in Deutschland und Polen. Grundlagen eines systemischen Vergleichs”. Vorstellung des Forschungsprojektes

 

03.12.2014

dr Izabela Schiffauer  

„Konstytucyjno-prawne warunki demokratycznej legitymacji na poziomie Unii Europejskiej”

 

05.11.2014

dr Krzysztof Wojciechowski  

„Nauka i pojednanie. O pewnych prawidłowościach zbliżania państw i instytucji”

 

01.10.2014

dr Wiesław Skrobot

PNIB

 

„Muzeum w przestrzeni obywatelskiej. Potencjał partycypacyjny społeczności lokalnych w procesie budowania kultury pamięci”

 

28.05.2014

prof. Robert Traba  

„Pamięć w bilateralnym kontekście:  przedmiot badań i … nieporozumień”

„Erinnerung im bilateralen Kontext: ein Gegenstand von Forschung und… Missverständnissen“

 

14.05.2014

prof. Edward Białek i dr Joanna Zator-Peljan  

„Patriotyzm a globalizacja w kontekście polsko-niemieckim”

 

19.03.2014

prof. Witold Kulesza  

Prawnicy w służbie totalitarnych systemów

Juristen im Dienste totalitärer Systeme

 

12.03.2014

dr Mateusz Bieczyński  

„Karnoprawne granice konstytucyjnej wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych”

 

26.02.2014

dr Andrzej Pukacz i dr Aleksandra Ibragimow

PNIB

 

„Odra – rzeka, która łączy“. Prezentacja projektu badawczego

 

22.01.2014

prof. Hubert Orłowski  

Poznańska Biblioteka Niemiecka – Kontynuacja

Posener Deutschland-Bibliothek –Fortsetzung

 

04.12.2013

Winfried Lipscher  

Kościół katolicki w Polsce i Niemczech. Dwa oblicza jednej wiary

Die katholische Kirche in Deutschland und Polen. Zwei Gesichter eines Glaubens

 

13.11.2013

prof. Wojciech Kudyba  

Problem relacji pomiędzy religią i popkulturą w polskim i niemieckim środowisku językowym

Das Problem der Beziehung zwischen Religion
und Popkultur in der deutschen und polnischen Sprachmilieu

 

12.12.2012

prof. Bogusław Banaszak  

O zgodności z Konstytucją nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych

Zur Übereinstimmung der Verfassung und der Änderung des Gesetzes über die Struktur der ordentlichen Gerichte

 

12.12.2012

dr Romana Cierpiał  

Cywilno-prawna odpowiedzialność spółki nadrzędnej w koncernie. Zarys prawo-porównawczy.

Zivilrechtliche Haftung der Muttergesellschaft im Konzern. Ein  rechtsvergleichender Überblick

 

27.11.2012

prof. Bogusław Banaszak  

Wybrane elementy prawa rodzinnego w ujęciu publiczno-prawnym z perspektywy europejskiej

Die ausgewählten Aspekte des Familienrechtsunter öffentlich-rechtlichem Schwerpunkt im europäischen Kontext

 

16.10.2012

prof. Eugen Chelaru  

New civil law codification in Romania

Neue Kodifizierung des Zivilrechts in Rumänien