Dyrektor Instytutu

 

prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
prorektor ds. kształcenia

telefon: 61 829 40 58
e-mail: beata.mikolajczyk@amu.edu.pl
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 Poznań, pokój nr 101
Dyżury: środy i piątki 12:00-14:00

więcej informacji na temat publikacji i pełnionych funkcji – czytaj

Pracownicy naukowi

 

prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle

Zajmuję się głównie badaniami na styku literatury i teologii, również z uwzględnieniem wielowymiarowych relacji między religią a kulturą. Obserwuję ze szczególnym zainteresowaniem polsko-niemiecki transfer kulturowy w przestrzeni religijnej i literacko-kulturowej. Od czasu do czasu tropię ślady twórczości pisarzy niemieckich w Prusach Zachodnich oraz w Prowincji Poznańskiej.

nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, polsko-niemiecki transfer kulturowy, związki literatury i teologii, komunikacja religijna, geopoetyka

dorobek naukowy – czytaj więcej

prof UAM dr hab. Beata Halicka

Ludzie na pograniczach to zagadnienie, które fascynuje mnie od lat. Ludzie wysiedlani z rodzinnych stron, migranci w poszukiwaniu lepszych warunków życia, przekraczający coraz to nowe granice, nie tylko geograficze, ale i mentalne. Staram się opowiadać ich historie, osadzać je w szerszym kontekście, zrozumieć i wyciągnąć wnioski.

historia kultury Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku, problemy nacjonalizmu i przymusowych migracji, stosunki polsko-niemieckie, kwestie tożsamości w regionach przygranicznych, a także kultura i polityka pamięci

dorobek naukowy – czytaj więcej

prof UAM dr hab. Brygida Helbig-Mischewski

Moje pasje to literatura i psychologia. Jestem badaczką literatury i pisarką polsko-niemiecką, działam w Niemczech i w Polsce. Od 1983 roku mieszkam w Niemczech, obecnie na stałe w Berlinie. Poprzez działania naukowe, literackie, publicystyczne staram się od lat zbliżyć do siebie Polaków i Niemców, nie przy pomocy pustych fraz, lecz poprzez wspólną aktywność w kulturze. Aktywnie współtworzę Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie, prowadzę spotkania literackie w polsko-niemieckiej księgarni „Buchbund” i na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

literatura i kultura polska XIX wieku, komunikacja międzykulturowa, twórczość migrantów polskich w Niemczech, twórczość i biografia Marii Komornickiej czyli Piotra Odmieńca Własta, twórczość Brunona Schulza, polsko-niemieccy pośrednicy kulturowi (m.in. Henryk Bereska), pamięć o Niemcach Galicyjskich, dziedzictwo podziału Niemiec w literaturze i kulturze, płeć w kulturze, psychologia i psychoanaliza w badaniach literackich, dyskurs pamięci, dyskurs postzależnościowy

dorobek naukowy – czytaj więcej

prof UAM dr hab. Grzegorz Podruczny

Badawczo interesują mnie  najróżniejsze przejawy tego, co roboczo nazywam militarną kulturą materialną – twierdze i ich historia, architektura garnizonowa, fortyfikacje polowe, pola bitew, pozostałości po przeszłych wojnach. Zajmuje mnie też wpływ dawnych konfliktów zbrojnych na współczesne środowisko przyrodnicze.  Moje ręce równie często są brudne od kurzu dokumentów archiwalnych, jak od ziemi i błota dawnych pól bitewnych.  Choć studiując historię sztuki uczyłem się o późno barokowej architekturze sakralnej czy też atrybutach odróżniających św. Jadwigę Śląską od św. Jadwigi królowej, teraz częściej badam historię fortyfikacji stałych i polowych i nie mam większych problemów w odróżnieniu fizyliera od grenadiera czy też zamku skałkowego od kapiszonowego.

historia wojskowości, historia Prus, historia fortyfikacji (twierdze, fortyfikacje stałe, fortyfikacje polowe), architektura wojskowa, konserwacja zabytków militarnych, archeologia pól bitewnych, ekologia historyczna

dorobek naukowy – czytaj więcej

 

prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz

Jestem hydrobiologiem i ekologiem z wykształcenia oraz przyrodnikiem z zamiłowania. Swoje zainteresowania naukowe rozwijam w zakresie ekologii jezior, znaczenia roślinności wodnej w funkcjonowaniu ekosystemów jeziornych oraz biologii i ekologii ramienic. Urodziłem się i wychowałem na pograniczu polsko-niemieckim, dlatego badania prowadzę głównie na obszarze Ziemi Lubuskiej oraz Brandenburgii.Za istotny element swojej pracy uważam działalność na rzecz ochrony cennych ekosystemów i gatunków roślin wodnych oraz promowanie trwałego zrównoważonego rozwoju.

ekologia i ochrona jezior, biologia i ekologia ramienic, roślinność wodna, rzadkie hydromakrofity Polski Zachodniej i Brandenburgii

dorobek naukowy – czytaj więcej

dr Marta Bąkiewicz

Jestem germanistką, literaturoznawcą, historykiem literatury. Z pasją poświęcam się badaniom niemieckiej literatury, zwłaszcza twórczości niemieckich pisarzy (min. Bertolt Brecht, Gerhard Hauptmann, Arnold Zweig, Jochen Klepper, Max von der Grün). Interesuje mnie dyskursywne i interdyscyplinarne ujęcie literatury, zwłaszcza jej  związki z innymi dziedzinami nauki (kulturoznawstwo, historia, socjologia). Eksploruję literaturę regionalną, w szczególności literaturę niemieckojęzyczną twórców pochodzących z dzisiejszej Ziemi Lubuskiej. „Kultura sąsiedztwa” to motto przyświecające mojej aktywności naukowo-badawczej, dlatego pole dociekań obejmuje także polsko-niemieckie kontakty kulturowe i literackie.

nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, literatura niemiecka w ujęciu interdyscyplinarnym, geopoetyka, polsko-niemieckie kontakty kulturowe, kultura pamięci

dorobek naukowy – czytaj więcej

dr Przemysław Chojnowski

Interesują mnie zjawiska powstające na styku różnych języków, kultur i tradycji. To dlatego głównym przedmiotem moich zainteresowań są przekłady i recepcja literatury polskiej w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym, zjawisko kreatywnego bilingwizmu, odmiennie definiujące się tożsamości, polsko-niemieckie kontakty językowe oraz praktyka i teoria tłumaczenia.

przekładoznawstwo, związki polsko-niemieckie (literatura, język, historia), język polski jako obcy

dorobek naukowy – czytaj więcej

 

dr Aleksandra Ibragimow

Jestem słubiczanką, która zarówno w życiu jak i w nauce stale znajduje się na granicy – i mam tutaj na myśli nie tylko granicę państwową pomiędzy Polską i Niemcami, ale także granicę pomiędzy dyscyplinami naukowymi. W moich badaniach staram się udowadniać, iż transdyscyplinarne podejście integrujące obszary dziedzinowe jest możliwe. Ponadto od wielu lat popularyzuję naukę wśród dzieci i dorosłych na festiwalach naukowych, dziecięcych uniwersytetach, otwartych wykładach, pokazach oraz warsztatach.

problematyka granic i pograniczy, przekształcenia wód i dolin rzecznych, problematyka polityki wodnej Unii Europejskiej, planowanie przestrzenne i rewitalizacja obszarów miejskich oraz wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadrzeczny, nowoczesne techniki i metody nauczania

dorobek naukowy – czytaj więcej

dr Inez Okulska

Drążę i przekładam, w teorii i praktyce – pojęcia, kategorie, słowa i zjawiska.
Nowe media, nowe technologie, roboty, a w tym tekst, literatura, poetyka?
Forma ma znaczenie, a czasem nawet ręce i nogi.

literaturoznawstwo, przekład literacki, literatura a nowe media,
Internet of Things, robotyka, home automation, antropologiczne aspekty nowych mediów i technologii

dorobek naukowy – czytaj więcej

 

dr Wiesław Skrobot

Wędrowiec i obserwator, poszukiwacz i odkrywca, regionalista i łamacz stereotypów poznania. Jako aktywny archeolog – grzebię w ziemi, jako fenomenolog przestrzeni – czytam w krajobrazie, jako świadomy habitator – „zamieszkuję” wieś i miasto.

archeologia, muzealnictwo/muzeologia, kultura pamięci, fenomenologia przestrzeni, zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ochrona zabytków, rewitalizacja miast i obszarów wiejskich

dr Alexander Tölle

Zajmuję się głównie badaniami miast polskich i niemieckich, także tymi małymi i średnimi; analizuję również obszary wzdłuż granicy polsko-niemieckiej w wymiarze przestrzennym, kulturowym i społeczno-ekonomicznym. Interesują mnie tu przede wszystkim różnice zarówno strukturalne, jak i kulturowe – z perspektywy krajowej, transnarodowej i europejskiej. Od czasu do czasu poruszam się w przestrzeni religijnej, śledząc relacje transgraniczne i międzywyznaniowe.

gospodarka przestrzenna, urbanistyka, badanie terenów przygranicznych, polsko-niemiecka współpraca transgraniczna

dorobek naukowy – czytaj więcej

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

Sama nie wyemigrowałam, ale najchętniej czytam i opisuję polską prozę emigrancką, czyli tę, która powstaje poza krajem po roku 1989. Bardzo ciekawi mnie jej „niemiecka” wersja (teksty Janusza Rudnickiego czy  Brygidy Helbig), a ostatnio też najmłodsza proza migracyjna autorek i autorów, którzy jako dzieci zostali „wyemigrowani”, tzn. wyjechali do Niemiec razem z rodzicami (Alexandra Tobor, Matthias Nawrat i in.).

literaturoznawstwo, studia postzależnościowe i postkolonialne, emigracja, migracja, literatura polska i niemiecka

dorobek naukowy – czytaj więcej